AdresySK

 

Popis produktu

Adresné body sú lokalizované na polygón zastavanej plochy (na vchod) metódou terénneho šetrenia a následného postprocesingu v GIS prostredí.

Ako primárny mapový podklad slúžia ortofotomapy s rozlíšením 20-50 cm/px s aktuálnosťou 2005-2010 a vektorová databáza reálneho stavu zo systematického fotogrametrického mapovania budov (z identického leteckého snímkovania budov ako je použité pre tvorbu CPD a pre pravidelné 3-ročné aktualizácie ortofotomapy pre celé územie SR vo firmách Eurosense a Geodis), a tiež doplnkové mapové podklady základnej mapy SR v mierke 1: 10 000 a vektorové katastrálne mapy.

Dáta sú porovnávané s referenčným zdrojom registrov Ministerstva vnútra SR - REGOB.

Z pohľadu územno-správneho členenia SR je databáza postavená na číselníku ŠÚ SR.

Zber dát prebieha kontinuálne od mája 2005, prvé kolo zberu dát bolo ukončené 02/2008 na celom území SR (2928 obcí).

Od 03/2008 prebieha systematicky aktualizácia adries na celom území SR po ucelených celkoch (okresoch). Aktuálny počet adries v databáze je cca 1,154 mil. záznamov (k 03/2012)

Natívny formát dát je ESRI shape file s možnosťou konverzie aj do ďalších formátov napr. dbf, mdb apod.

Údajový model

atribút typ popis
ID integer unikátny identifikátor adresy
KRAJ charakter názov kraja
KRAJ_ID integer identifikátor kraja
OKRES charakter názov okresu
OKRES_ID integer identifikátor okresu
OBEC charakter názov obce
OBEC_ID integer identifikátor obce
CAST_OBCE charakter názov časti obce
CAST_OBCE_ID integer identifikátor časti obce
ZSJ charakter názov základnej sídelnej jednotky
ZSJ_ID integer identifikátor základnej sídelnej jednotky
PSC charakter poštové smerové číslo v zmysle číselníka Sl. pošty
ULICA charakter názov ulice
ULICA_ID integer identifikátor ulice
ORIENT_C charakter orientačné číslo vrátane písmena
SUPISNE_C charakter súpisné číslo
ORIENT_C_C charakter orientačné číslo bez písmena
LONGITUDE float súradnica X - S-JTSK
LATITUDE float súradnica Y - S-JTSK

 

Copyright 2010
Všetky práva vyhradené